مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب آذری برای سفر Azari for Travel

کتاب آذری برای سفر Azari for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان ترکی آذری از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان ترکی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره آذری، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و آذری است که می تواند قابل استفاده مسافران کشور آذربایجان و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 5,000 تومان

کتاب آلمانی برای سفر Deutsch for Travel

کتاب آلمانی برای سفر Deutsch for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان آلمانی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان آلمانی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره آلمانی، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و آلمانی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشورهای آلمانی زبان و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 9,600 تومان

کتاب ارمنی برای سفر Armenian for Travel

کتاب ارمنی برای سفر Armenian for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان ارمنی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان ارمنی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره ارمنی ، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و ارمنی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشور ارمنستان و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 35,000 تومان

کتاب اسپانیایی برای سفر Spanish for Travel

کتاب اسپانیایی برای سفر Spanish for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان اسپانیایی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان اسپانیایی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره اسپانیولی، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و اسپانیایی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشورهای اسپانیایی زبان و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 35,000 تومان

کتاب اندونزیایی برای سفر Indonesia for Travel

کتاب اندونزیایی برای سفر Indonesia for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان اندونزیایی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان اندونزیایی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره اندونزیایی، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و اندونزی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشورهای اندونزی، مالزی، سنگاپور، برونئی و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 35,000 تومان

کتاب ترکی استانبولی برای سفر Turkish for Travel

کتاب ترکی استانبولی برای سفر Turkish for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان ترکی استانبولی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان ترکی استانبولی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره ترکی، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و ترکی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشور ترکیه و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 10,800 تومان

کتاب فرانسه برای سفر French for Travel

کتاب فرانسه برای سفر French for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان فرانسه از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان فرانسه آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره فرانسوی، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و فرانسه است که می تواند قابل استفاده مسافران کشورهای فرانسوی زبان و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 14,800 تومان

کتاب هندی برای سفر Hindi for Travel

کتاب هندی برای سفر Hindi for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان هندی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان هندی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره هندی، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و هندی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشور هند و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 5,000 تومان

کتاب چینی برای سفر Chinese for Travel

کتاب چینی برای سفر Chinese for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان چینی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان چینی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره چینی، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و چینی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشور چین و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 6,000 تومان

کتاب ژاپنی برای سفر Japanese for Travel

کتاب ژاپنی برای سفر Japanese for Travel یک مجموعه کاربردی برای یادگیری زبان ژاپنی از پایه است. این مجموعه با آموزش الفبا و مقدماتی ترین اصول زبان ژاپنی آغاز می شود و در ادامه آموزش در موقعیت های مختلف را دنبال می کند. کتاب شامل اصطلاحات کاربردي و مکالمات روزمره ژاپني، همراه با فرهنگ لغات و اصطلاحات مهم به دو زبان فارسی و ژاپنی است که می تواند قابل استفاده مسافران کشور ژاپن و زبان آموزان و علاقمندان این زبان باشد.

قیمت: 15,000 تومان